English | Български

Политика за поверителност

Моля прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, която описва как събираме, използваме, разкриваме, съхраняваме и защитаваме личната Ви информация. Тази Политика се прилага за всеки уебсайт и всяка услуга, който/която препраща към нея. Когато ни предоставите лична информация по някой от начините, описани в раздел 2 по-долу, Вие се съгласявате, че ние може да я събираме, съхраняваме и използваме (а) с цел изпълняване на договорните ни задължения към Вас, (б) въз основа на нашия законен интерес от обработването ѝ (т.е. за вътрешни административни цели или за установяване или предотвратяване на престъпления), или (в) въз основа на съгласието Ви, което може да бъде оттеглено по всяко време, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

1. Кои сме ние

Политиката ни за поверителност се прилага за всички продукти и услуги, предлагани от Тайтън Гейт АД (дружество, регистрирано в България с ЕИК 204039974 и номер по ЗДДС BG204039974, чийто адрес на управление е Западна промишлена зона, Административна сграда Пивоварен завод, ет. 3, Варна 9000, България), но не обхваща продукти или услуги със собствена политика за поверителност, която не препраща към настоящата Политика за поверителност.

2. Как събираме информация

Доколкото приложимото законодателство позволява, ние събираме информация за Вас и за други лица, чиито данни ни предоставяте, когато: Освен това ние събираме информация от Вашите устройства (включително мобилни устройства) и браузъри, които използвате за достъп и използване на наши уебсайтове или услуги (например, може да събираме информация за местоположението и информация за връзката, като статистики за броя показвания на страниците, трафик към и от сайтовете, препращащ URL адрес и Вашия IP адрес), като преди съответното действие ще Ви бъде поискано разрешение.

Ако смятате да ни предоставите лична информация за друго лице, Вие отговаряте за изпълнението на всички задължения, включително относно даването на съгласие, предвидени в приложимите закони за защита на данните. Доколкото последните предвиждат това, трябва предварително да се снабдите с изричното съгласие на това лице за такова предоставяне и да му обясните как ние събираме, използваме, разкриваме и задържаме личните му данни, или да го препратите към нашата Политика за поверителност.

3. Как използваме информацията Ви

Доколкото е позволено съгласно приложимото право, ние използваме Вашата информация, за да: Ние може да следим и записваме комуникациите си с Вас, включително електронни писма и телефонни разговори. Информацията, която събираме, може след това да се използва за целите на обучение, осигуряване на качеството, за записване на данни за нашия уебсайт и за услугите, които сте поръчали при нас или за които сте ни запитали, както и за да можем да спазваме нашите законови и регулаторни задължения като цяло.

4. Споделяне на Вашата информация

Възможно е да споделяме Ваша информация с: Възможно е да споделяме публично или с трети лица данни, чийто субект не може да бъде идентифициран, относно използването на нашия уебсайт и нашите приложения, продукти или услуги, но без да се включва информация, която може да се използва за да бъдете идентифицирани.

5. Маркетинг

От време на време може да използваме Ваша информация, за да Ви предоставим информация за наши услуги, които смятаме, че може да са от интерес за Вас. Имате право по всяко време да ни забраните комуникирането с Вас за маркетингови цели. Ако желаете да упражните това си право, можете да го направите като посочите Вашите предпочитания за контакт, когато ни предоставяте Вашата информация на уебсайтовете ни, като ни изпратите имейл до privacy@titangate.com.

6. Вашата информация и Вашите права

Ако сте установени в ЕИП или в друга юрисдикция със сходни закони за защита на данните, при определени обстоятелства имате следните права: Ако съхраняваме Ваша информация, която е грешна или неактуална, моля да ни уведомите, за да можем да поддържаме нашите регистри точни и актуални.

Ако оттеглите съгласието си за използването на Ваша лична информация за целите, посочени в нашата Политика за поверителност, може да се окаже невъзможно да Ви осигури достъп, изцяло или частично, до нашия уебсайт и нашите услуги.

Ние съхраняваме Вашата лична информация през времетраенето на нашите бизнес отношения и след това доколкото е необходимо и свързано с нашите легитимни бизнес цели, в съответствие с нашата политика за запазване, маркиране и унищожаване на данни или доколкото приложимата нормативна уредба го позволява по друг начин. Когато вече не се нуждаем от Вашата лична информация, ние ще я унищожим по сигурен начин (без нарочно съобщение до Вас).

7. Промени в нашата политика за поверителност

Нашата Политика за поверителност може да бъде променяна от време на време. Евентуалните промени не могат обаче да ограничат правата Ви по настоящата Политика за поверителност. Ние текущо актуализираме настоящата Политика за поверителност на нашия уебсайт, затова е препоръчително да я преглеждате при посещението му (справката „последна актуализация“ посочва кога за последен път сме актуализирали нашата Политика за поверителност).

8. Предаване извън Европейското икономическо пространство

В Европейския съюз личната информация е защитена от законите за защита на данните, но трети държави може да следват други политики за защита на личните данни. Нашият сайт и някои от нашите приложения или услуги или части от тях може да се хостват в Съединените щати или на друго място извън ЕИП (което включва всички държави-членки на ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) („ЕИП“), и това означава, че ние може да предаваме информация, която сте предоставили чрез сайта, приложението или услугата ни извън територията на ЕИП – към Съединените щати или към други територии извън ЕИП. Когато ни изпращате имейл, той ще бъде съхраняван на сървъри за електронна поща, които се хостват при Google, и следователно може да бъдат извън ЕИП.

Ние предприемаме стъпки за гарантиране, че когато Вашата информация се предава извън ЕИП от нашите доставчици на услуги и хостинг, ще бъдат прилагани подходящи мерки и механизми за контрол, които да защитят тази информация в съответствие с приложимата нормативна уредба за защита на данните. Във всеки отделен случай тези предавания на данни се извършват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните или „ОРЗД“) и могат да се основават на използването на стандартните клаузи на Европейската комисия за предаване на лични данни извън ЕИП.

Когато използвате нашия уебсайт и наши продукти или услуги, или комуникирате с нас по начините, описани в настоящата Политика за поверителност, Вие се съгласявате с предаването на информацията Ви извън ЕИП при условията, изложени в настоящата Политика за поверителност. Ако не желаете Вашата информация да бъде предавана извън ЕИП, не трябва да използвате нашия сайт или наши приложения и услуги.

9. Други сайтове и социални медии

Ако последвате линк от наш уебсайт или услуга към друг уебсайт или услуга, настоящата Политика губи приложението си. Ние не отговаряме за практиките за обработване на информация, следвани от уебсайтове или услуги на трети лица, и затова Ви препоръчваме да прочетете правилата за поверителност, поместени в техните уебсайтове или услуги.

Нашите уебсайтове или услуги може да позволяват споделяне на информация със социални медии или използване на социални медии за създаване на профил, или свързване чрез профил в социална медия. Би трябвало да можете да управлявате настройките за поверителност от профила си в съответната социална медия, така че да изберете до какви лични данни от профила Ви да ни разрешите достъп.

10. Допълнителна информация

Ако имате някакви въпроси относно начина, по който обработваме Вашата информация, съдържанието на настоящата Политика, Вашите права съгласно местното законодателство, начина за актуализиране на данните Ви или как да получите копие от Ваша информация, която ние съхраняваме, моля пишете на нашия служител по защитата на данните на privacy@titangate.comПоследни статии

Виж всички статии